Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je MUSKOX s.r.o., IČ: 058 11 040, se sídlem Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 14. února 2017, oddíl C, vložka 27496.

MUSKOX s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

MUSKOX s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.


Zdroje a účel zpracování

MUSKOX s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému.


Příjemci osobních údajů

MUSKOX s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 


Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: info@muskox.cz


V Teplicích dne 25. 5. 2018